Kütüphane Müdürlüğü

Ufuk AY 
Kütüphane Müdürü V.

Özgeçmiş


Müdürlük

5393 sayılı Belediye Kanununun 18, 48 ve 49. maddeleri ve 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerinin Norm Kadro ve İlke Standartlarına İlişkin Esaslar” doğrultusunda Tarsus Belediyesi Organizasyon Yapısı belirlenerek 06/04/2007 tarihli Tarsus Belediyesi Meclis Toplantısında görüşülmüş ve karara bağlanmıştır. Belediye Birimlerinde ve işletmelerinde, işgücü ve ekonomik kaynakların israfının önlenmesi ve hizmette verimliliğin arttırılması amacıyla Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmelikleri hazırlanmıştır.

Tarsus Belediye Meclisinin 04/09/2014 tarih ve 2014/9-1(86) sayılı kararı ile Belediyemiz bünyesinde Kütüphane Müdürlüğü kurulmuştur.

Görevleri

Kütüphane Müdürlüğü genel yönetim işleri yanındaki başlıca görev ve yetkileri şunlardır;
a) Müdürlük hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için, yeterli kadroyu oluşturup, işbölümü ve personeli üzerinde genel eğitim ve denetim görevini yapmak,
b) Bağlı birimlerin de ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, Müdürlüğün bütçesini hazırlamak ve sunmak,
c) Satın alma işlemlerinin Belediye'nin politikaları doğrultusunda, merkez ve bağlı birimler arasında dengeli bir şekilde yapılmasını sağlamak,
d) Hizmet alanındaki gelişmeleri izleyerek yeni teknolojilerin yürürlüğe girmesi için çalışmalar yapmak,
e) Teknik ve okuyucu hizmetlerinin standardizasyonunu sağlamak ve denetimini yapmak,
f) Merkez ve birim kütüphanelerinin eşgüdüm ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak ve bu amaçla mesleki kurslar açmak, eğitim programları düzenlemek,
g) Bu yönetmelik uyarınca görev alanına giren ve hizmetlerin gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak,
h) Müdürlük hizmetleri hakkında ayrıntılı bir faaliyet raporu hazırlamak ve yılsonunda Başkanlığa sunmak,
ı) Kütüphane Müdürü, tüm hizmetlerinden dolayı Tarsus Belediye Başkanlığı'na karşı sorumludur.

KÜTÜPHANE HİZMETLERİ
Kütüphane hizmetleri "Teknik Hizmetler" ve "Okuyucu Hizmetleri" olarak ikiye ayrılır.

Teknik Hizmetler
Bütün kütüphane materyalinin (kitap, süreli yayın, tez, broşür, görsel-işitsel araç ve gereçler, vb.) seçiminden okuyucuya sunulacak duruma getirilişine kadar geçirdiği işlerin tamamıdır.
Teknik hizmetleri oluşturan birimler:
a) Tedarik Birimi: Eğitim ve öğretimi destekleyecek, araştırmalarda yardımcı olacak kitap ve benzeri koleksiyonu oluşturmak ve geliştirmek için seçmek, satın almak, bağış ve değişim yoluyla temin etmek,
b) Kataloglama ve Sınıflandırma Birimi: Kütüphaneye sağlanan kitap ve diğer materyali en uygun sisteme göre tasnif etmek, okuyucuların yararlanmasına sunmak,
c) Süreli Yayınlar Birimi: Süreli Yayın Koleksiyonunu oluşturmak ve geliştirmek için seçim, satın alma, bağış ve değişim yoluyla yayın sağlamak ve bunları belli bir düzen içinde kullanıma sunmak,
a, b ve c şıklarında sayılan işlerin tamamı birim yetkilileri tarafından yürütülür.
d) Ciltleme ve Onarım Birimi: Bilgi kaynaklarının onarım ve ciltlenmesi işlemlerinin yapıldığı birimdir.

Okuyucu Hizmetleri
Bilgi kaynaklarından ve kütüphanelerden okuyucuların en verimli şekilde yararlanmalarını sağlayan hizmetlerdir.
Okuyucu hizmetlerini oluşturan birimler:
Müracaat Birimi: Kütüphane koleksiyonunun ve kullanımının, kütüphane içinde ve dışında okuyucuya tanıtımını sağlayan birimdir. Bu birim, kütüphane materyallerinin kullanımına yardımcı olmak amacıyla hizmet içi eğitim programları düzenlemek ve bibliyografya taramaları yapmak, yeni çıkan yayınları okuyuculara duyurmak ve enformasyon hizmetlerini yürütmekle görevlidir. Bu hizmetler müdürlük yetkilileri tarafından yürütülür.
Görsel-İşitsel Hizmetler Birimi: Eğitimi destekleyecek görsel-işitsel araç ve gereçleri seçmek, üretmek, çoğaltmak, temin etmek, belli bir düzen içinde hizmete sunmak ve bakımını yapmakla görevli birimdir.

KENT ARŞİVİ
Birim, sistemli, düzenli, dikkatli ve titiz, dokümantasyona hakim, belge yönetimi disiplinini içerisinde, etkin ve hızlı servis için bilgi teknolojisini takip ederek üst düzeyde sözel düşünme yeteneği içerisinde çalışmalarda bulunarak, yöre turizmi, tarihi, kültür ve sanat yaşamına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.
Bu bağlamda;
• Tarsus’u konu alan kitap, gazete, tez, makale, fotoğraf, film, belge, yazılı ve görsel doküman toplayarak, bir araya getirerek kalıcı bir ortak değer ortaya koymak.
• Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Cumhuriyet Arşivi (CA), Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGMA), Diyanet İşleri Başkanlığı Arşivi (DİBA) yanı sıra Vakıf, Dernek, Oda gibi kamu hayatında etkin rol oynayan örgütlerin arşivleri taranarak, ilgili belgeler, arşivimize kazandırılıp, gerekli görülen Osmanlıca metinler çevrilerek kısa özetlerin, bilgi sistemine aktarılmasını sağlamak.
• Tarsus Kaymakamlığı ile irtibata geçilerek, yerel kurumların arşivlerinin Kaymakamlık kanalıyla taranması sağlanıp yararlanılabilir niteliktekilerin birer kopyasının arşive kazandırılmasını sağlamak.
• Bağış, araştırma takas veya röprodüksiyonlar gibi elde edilen tüm materyallerin, anında ve sistematik olarak kayıt altına alınmasını sağlamak.
• Ön Tasnif; eser, arşive girer girmez araştırma değerine göre değerlendirmeye alınır. Ön tasnif sonrası, malzemeler, ilgili alanlara yada fonlara ayrılır. Ayrıca esere, “aidiyet mührü” vurulup demirbaş defterine kaydedilerek eserin güvenliği sağlanır. Tüm bu işlerin ardından, eser, arşivdeki yerini alır. Esere ulaşımı kolaylaştırabilmek için aynı anda, arşiv programına ve internet sistemine kaydı eklenmesi amaçlanmaktadır.
• Stok Kontrol; Materyallerin arşivdeki yerini doğrulamak, kaybolmuş, ödünç verilmiş veya kayıttan düşürülmüş eserleri tespit edebilmek için stok kontrolü ve sayımı yapılmasını sağlamak.
• Kent Arşivi, herhangi bir “ücret” veya “üyelik” olmaksızın her araştırmacıya hizmet sunmayı hedeflemektedir. Arşivimizde ki eserler, özel durumlar haricinde, gerekli izinler alınmadan hiçbir suretle dışarıya verilmez. Ancak; söz konusu materyal, “bir davada belge olma özelliği” taşıyorsa; yada çok önemli görülen bilimsel araştırmalarda kullanılacaksa, tutanak karşılığında kısa bir süre için gerekli izinler alınarak ödünç verilebilir. 
• Kentin belleğini oluşturmanın yanında, çeşitli sergilerle ve diğer etkinliklerle Tarsusluların kentsel aidiyet bağlarını güçlendirme amacı doğrultusunda çalışmayı hedeflemektedir.
• Tarsus Belediyesi Kent Arşivi, teknolojik donanımı, çağdaş arşivcilik anlayışı ile “Tarsus’un hafızası olmayı” amaçlamaktadır.

MEHMET BAL SANAT GALERİSİ HİZMETLERİNDEN YARARLANMA
Sanatsal eserlerin Sergi Salonunda sergilenme koşulları;
• Sergi açmak için gerekli belgeleri eksiksiz sunan sanatçıların başvurusu kabul edilir.
• Sergilenecek eserler sanatsal değere sahip olmalı ve seçici kurul onayından geçmelidir.
• Seçici Kurul Müdürlük yetkilileri ve ilgili Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcilerinden oluşur.
• Akademik yeterliliğe sahip, ulusal ve uluslararası sanat literatüründen yer edinen ve bunu belgeleyen sanatçıların eserleri seçici kurulun onayına sunulmaz.
• Sergi açan sanatçının eserleri, önceden belirlenen ve tebliğ edilen süre boyunca sergilenir.
• Sergilenecek eserler, sergilenmeye uygun görünümde ve nitelikte olmalıdır. 

Yükleniyor...