İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ali ESİRGEMEZ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü 

Özgeçmiş


01/09/2009 tarih ve 2009/8-1 (16) sayılı Belediye Meclis Kararı ile Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 

Müdürlük

5393 sayılı Belediye Kanununun 18, 48 ve 49. maddeleri ve 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerinin Norm Kadro ve İlke Standartlarına İlişkin Esaslar” doğrultusunda Tarsus Belediyesi Organizasyon Yapısı belirlenerek 06/04/2007 tarihli Tarsus Belediyesi Meclis Toplantısında görüşülmüş ve karara bağlanmıştır. Belediye Birimlerinde ve işletmelerinde, işgücü ve ekonomik kaynakların israfının önlenmesi ve hizmette verimliliğin arttırılması amacıyla Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmelikleri hazırlanmıştır.

01/09/2009 tarih ve 2009/8-1 (16) sayılı Belediye Meclis Kararı ile Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

Görevleri

 

Memur Personel
 • Mevcut birimlerde görevlendirilmek üzere memur personel için yapılacak işlemlerin 657 sayılı DMK gereği sınav ile memur alınması, adaylık sürelerinin programlanması, asaletlerinin tasdik edilmesi, her personel için özlük ve sicil dosyalarının tutulması, görev dağılımlarının yapılması, emekli sandığı ile ilişkilendirilerek emekli sicil numarasının alınması,
 • Memur personelin her yıl kademe ilerlemesi ve 3 yılda bir derece terfilerinin yapılması, kadro derecesi yönünden mağduriyeti olanların kadro değişiklik tekliflerinin yapılması,
 • Memur personelin her yıl sicil raporlarının düzenlenerek sicil amirlerine gönderilip doldurulmasının temin edilmesi ve sonuçlarının sicil defterine işlenmesi, bir üst öğrenimi bitirenlerin intibaklarının yapılması,
 • Memur personelin 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince 6 ayda bir, yılda 2 defa performansının ölçülmesi sonucu Belediye Kanunu’nun 49. maddesinde belirlenen oranlar çerçevesinde tespit edilen personel listesini ödüllendirilmesi için Belediye Başkanı’nın onayına sunmak,
 • Memur personelin günlük devam ve/veya devamsızlığını takip etmek, senelik izin onaylarının alınmasını sağlamak, mazeret izinleri, ücretsiz izin, sağlık raporlarının sağlık iznine çevrilmesi için gerekli onayı almak, yurt dışına çıkacak personelin izinleri için Valilikle gerekli yazışmaları yapmak,
 • Emeklilik talebinde bulunan personelin emeklilik işlemlerini yapmak ve dosyalarını Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’ne göndermek,
 • 657 sayılı DMK' nun 86. maddesi gereğince belirlenen kurum içi ve kurum dışı görevlere personelin görevlendirilmesi iş ve işlemlerini yapmaktır.

İşçi Personel

 • 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi işçi personelin belediye birimlerinde çalıştırılmak üzere işe alınması için gerekli işlemleri yürütmek, daimi kadroya alınması için gerekli vizelerin alınarak İş Kur'a talepte bulunmak,
 • Yeni işe başlatılan ve işten ayrılan işçileri yasal süresi içinde Çalışma Bakanlığı’na bildirip özlük dosyaları oluşturmak,
 • İş Kanunu ve TİS gereği bütün işçilerin senelik izin, ücretsiz izin ve sağlık raporlarının işlenmesi ve takip edilmesini sağlamak,
 • Tüm işçi personelin sosyal haklarını düzenleyen taraf sendika ile işveren adına 2 yılda bir toplu iş sözleşme görüşmelerini yapmak, 2821 ve 2822 sayılı Kanunların öngördüğü evrakları tamamlayarak sonucunu Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bildirmek,
 • İşçi Disiplin Kurulu, Hasar Tespit Komisyonu ve her iş yeri için iş sağlığı ve iş güvenliği kurulunu oluşturmak için Başkanlık onayı almak,
 • Emekliliği dolan işçi personelin Sigorta Kanunu gereği talepleri üzerine emeklilik işlemlerini yürütmek, dosyalarını kapatmak,
 • 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince iş akdi feshedilen işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanıp ödenmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bildirmek, her işçi için işten ayrılma bildirgesinin doldurularak İş Kur Şube Müdürlüğü’ne bildirmektir.

Sözleşmeli Personel

 • 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi gereğince kadro karşılığı belirli sürelerle yapılan sözleşmeler ile çalışan personelin bütün iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Personelin performansının yükselmesi verimliliğin artması için birimlerle görüşerek ve Başkanlığın onayını aldıktan sonra ihtiyaç duyulan konularla ilgili yurt içi ve yurt dışı seminerler düzenlenmesini sağlayarak gerekli iş ve işlemleri yürütmektir.

Yemekhane Hizmetleri

 • 1. Yemeklerin düzenli olarak yapılmasını sağlamak,
 • 2. Yemekhanenin temiz tutulmasını sağlamak,
 • 3. Haftalık yemek listesinin hazırlanmasını sağlamak,
 • 4. Gerekli erzak ve yemek malzemelerinin alım işlemlerini yapmak,
 • 5. Yemekhanede çalışan personelin görev dağılımını ve çalışma saatlerini düzenlemek,
 • 6. Yemekhanenin düzenli ve temiz olması için gerekli personelin teminini sağlamak,
 • 7. Yemekhane için ayrılan bütçenin yeterli ve sağlıklı kullanılması için gereken özeni göstermek,
 • 8. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmektir.

Müdürlüğün Yetkisi

Mevcut yasalar doğrultusunda Belediyede çalışan bütün personelin atama, özlük, sicil, disiplin, intibak, sosyal hakları, emeklilik işlemleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmektir.

Müdürlüğün Sorumluluğu

 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yapılan işlerden dolayı; Belediye Başkanı’na, yasa, tüzük, yönetmelik ve genelgelere karşı sorumludur.
 • Stratejik Plan ve yıllık Performans Programları doğrultusunda müdürlüğün hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

İnsan Kaynakları Politikamız
Tarsus Belediye’mizin İnsan Kaynakları Politikası; Türkiye’de yerel yönetimler alanında öncü konumunu kapasitesini artırarak sürdüren, paydaşlarının beklentilerini karşılayan, çalışana değer veren, değişime açık, bölgesinde lider, kaynaklarını verimli kullanan, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, teknolojisini uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarının yaratıcılığından güç alan, vatandaş odaklı, insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktır.

Personel hareketlerini izleyerek, belediyenin insan gücü politikası ve planlaması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak. Belediye personeliyle ilgili atama, terfi, ücret, emeklilik, nakil, sicil, disiplin ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek. Belediye teşkilatının personel eğitim planını hazırlamak, uygulamak, değerlendirmek ve diğer müdürlükler ile koordinasyonu sağlamak. Belediye personelinin iş yapma ve bireysel kapasitelerinin artırılmasına yönelik hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programları hazırlamak ve uygulamak. Toplu iş sözleşmeleri ile işçi ve kamu görevlileri sendikaları ile ilgili işlemleri yürütmek.

Belediyemizde çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaların yapılması, uygulanması, yetkinliklerin belirlenmesi, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarının bilimsel metotlara uygun olarak gerçekleştirilmesi İnsan Kaynakları Politikamızın hedefidir.

  En önemli sermayemizin çalışanlarımız olduğu bilinciyle; Çalışanlarımızın iş tatminini yüksek düzeyde tutarak; etkinliğini ve üretkenliğini arttırabilecek, yükselmesine imkân sağlayacak olan sistemler geliştirmeyi ve bu sistemin uygulanmasında adil ve eşit olanaklar sunmayı, Çalışanlarımızın bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmasını sağlamayı, bireysel hedeflerin gerçekleşmesi desteklenerek kurumsal performansın artırılmasını sağlamayı Hizmet kalitesini yükseltecek, başarıyı ve yaratıcılığı teşvik edecek, çalışanlarımızın bireysel ve mesleki anlamda gelişebilecekleri eğitim programları hazırlamayı, Çalışanların motive edildiği, çalışmalarının sonuçlarını tanıma ve takdirlerle ödüllendirildiği sistemler geliştirmeyi, performans değerlendirmeleri objektif kriterler ile yapılarak, yüksek performanslar ödüllendirilirken düşük performansların gelişimine destek sağlamayı, Çalışanlarının yaratıcılıklarını kullanabilecekleri ve fikirlerini dile getirebilecekleri etkin bir iletişim ve motivasyon ortamı sağlamayı, Farklı bakış açıları ve bilgi birikimlerini bir arada barındıran katılımcı yönetim politikası izlemeyi, Çalışanlarımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayarak kuruma bağlılığını pekiştirecek ve çalışmayı özendirici kurum kültürünü oluşturmayı, Çalışanlarımızın kişilik ve diğer haklarını korumayı ve gözetmeyi taahhüt ediyoruz.


  Vizyonumuz; İnsan Kaynakları olarak; alanında başarılara imza atmış, ekip ruhuyla hareket eden, mutlu bir çalışan profiline sahip olmaktır.


  Misyonumuz; vizyonumuzu desteklemek adına; Tarsus Belediyesinin İnsan Kaynakları ile ilgili tüm stratejilerini oluşturmak ve bunların belediye bünyesinde benimsenmesine ve aynı etkinlikte uygulanmasına çalışmak olarak tanımlayabiliriz.


  Hedeflerimiz

   En önemli sermayemizin çalışanlarımız olduğu bilinciyle; Nitelikli işgücünün çalışmak için tercih ettiği işveren olmak, Çalışanlarımıza sürekli gelişim imkânı sunmak, Çalışan performansının düzenli olarak izlenmesini sağlamak, Sistem ve süreçleri gözden geçirerek ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırmak, Çalışanların başarılarını ve yüksek performanslarını ödüllendirmek, Çalışanları taşıdıkları sorumluluklar ve organizasyona sağladıkları değer doğrultusunda ücretlendirmek, Çalışanlarımızın öneri ve beklentilerini dikkate almak, Katılımcı, iletişime dayalı, açık ve şeffaf bir organizasyon yapısı oluşturmaktır.

   Tarsuslulara verdiğimiz hizmetin her aşamasından memnun olmanızı sağlayarak, hedeflerimize ulaşmada, bizleri başarıya taşıyan en büyük etken sahip olduğumuz insan kaynağımızdır. Çalışanlarımızın sistemimizin en değerli varlığı olduğuna inanıyoruz. Çalışanlarımız ile olan ilişkimize geçici gözüyle bakmıyor, eldeki yetişmiş personelimiz ile ilişkilerimizi sağlıklı ve kalıcı temeller üzerine inşa ediyoruz.

   Kurumsal hedef ve stratejilerimizi destekleyecek; değerlerimizle uyumlu, çağdaş insan kaynakları sistemlerini belediyemizde uygulamak, nitelikli insan gücü alımını gerçekleştirmek, işe yeni başlayan personeli mesleki ve kişisel gelişim amaçlı eğitimlerle donatmak, bireysel hedefleri kurum hedefleri ile ilişkilendirerek, çalışanın performans gelişimini sağlayarak ve yüksek performansı ödüllendirerek, kurum performansının arttırılmasına katkıda bulunmak insan kaynakları politikamızda yer almaktadır.

   Tarsus Belediyesinde çalışmayı ayrıcalık sayan, inisiyatif kullanabilen, gelişime ve değişime açık, gelişmiş teknolojiyi kullanabilen, eğitimli, dinamik, ekip ruhuna sahip iş gücüyle ve bu iş gücünü yöneten lider ve yöneticilerle çalışmayı hedeflemektedir.


   İşe Alım Süreci
   Belediyemiz çalışanları; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine tabidir.

   Belediyemize başvuru yapacak adayların cv oluşturup kayıt yapabilecekleri web sitesinin adresi http: //www.tarsus.bel.tr şeklindedir. Başvurularını isteyenler Belediyemiz Halkla İlişkiler Yöneticiliği Beyaz Ev İrtibat Büromuzdan ya da İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüze şahsen başvuru yoluyla da yapılabilmektedir. Personel ihtiyacı olduğunda yasal duyurular yapılarak başvuruda bulunanlar arasından seçilecek uygun nitelikli adaylar, görüşmeye davet edilir. Görüşme olumlu sonuçlanırsa İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından işe yerleştirme süreci başlatılır. Unvanlara göre mevzuatlara uygun olarak aşamalar takip edilerek alım gerçekleştirilir.


   Eğitim ve Geliştirme
   Belediyemizde işe başlayan personelimize yönelik oryantasyon eğitimi verilmektedir. Bu oryantasyon eğitiminin amacı, belediyemize yeni katılan çalışanları, belediyemizin tarihi, yapısı, organizasyonu, iş yapma usulleri ve çalışma düzeni hakkında bilgilendirerek, onları diğer çalışanlarla tanıştırarak işe uyum sürecinin verimli şekilde yönlendirilmesini sağlamaktır.

   Çalışanlarımızın gelişim süreçlerini yönlendirmeyi, bilgi ve becerilerini artırmayı amaçlayan eğitim programımız, çalışanlarına kişisel bilgi ve becerilerini geliştirmenin yanı sıra şirket hedeflerine katkı sağlamayı amaçlayan, mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerimiz mevcuttur.

   Çalışanlarımızın kendilerini sürekli yenileyebilmelerine imkân sağlayacak eğitim ve gelişim fırsatları sunmak Tarsus Belediyemizin kalite politikaları arasında yer almaktadır. Çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçları Kalite Yönetim Sistemi içerisinde tanımlanan eğitim prosedürüne göre karşılanmaktadır. Bu kapsamda belediyemiz hedefleri ve bireysel hedefler doğrultusunda mesleki ve kişisel gelişim eğitim programları uygulanmaktadır.


   Sosyal Olanaklar
   Tüm çalışanlara ulaşım ve yemek imkânı sunulmaktadır. Yıl içinde belli dönemlerde çalışanların motivasyonunu arttırmak amacıyla turnuva, gezi, piknik gibi sosyal etkinlikler yapılır. Ayrıca işyeri hekimliği hizmeti de verilmektedir. Çalışan memnuniyetini ve personel motivasyonunu artırmak ve çalışanlar arasında birlik ve beraberlik duygularının gelişmesini sağlamak amacı ile çeşitli sosyal ve kültürel aktiviteler düzenlenmektedir.


   Staj
   Belediyemiz, öğrencilere staj olanağı sağlayarak bir yandan sektörel gelişime katkı sağlarken diğer yandan da potansiyel ekip arkadaşlarını belirleme şansı bulur.

   Belediyemizde stajlar kış ve yaz olmak üzere iki dönemde gerçekleştirilir. Staj zorunluluğu bulunan adaylar Tarsus Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen gelerek başvuruda bulunurlar. Başvuru sırasında lise öğrencisi adayların staj dosyası, üniversite öğrencisi adayların stajlarının zorunlu olduğuna dair belge ibraz etmeleri gerekir.

   Birimlerin stajyer ihtiyaçları göz önünde tutularak belirlenen adaylar, İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yapılan mülakat doğrultusunda staja kabul edilirler.

   Yükleniyor...