İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Sabahattin TEZCAN
İmar ve Şehircilik Müdürü

Özgeçmiş


Müdürlük

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Belediye Başkan Yardımcılığına bağlı olarak çalışmaktadır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde 1 Şehir Plancısı, 5 Harita Mühendisi, 3 Mimar, 1 Peyzaj Mimarı , 1 Jeoloji Mühendisi, 1 İnşaat Mühendisi, 6 Harita Teknikeri, 5 İnşaat Teknikeri, 6 Fen Memuru, 7 Memur ve 10 İşçi görev yapmaktadır. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Tarsus Belediyesi Mücavir Alan Sınırları içerisinde, İmar Planlarını, İmar Planı uygulamalarını ve yapılaşmaların ilgili Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmesi yönünde gerekli çalışmaları yapar ve yaptırır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 3 adet Şube Yöneticiliğinden oluşmaktadır.

Plan Uygulama ve Kamulaştırma Şube Yöneticiliği

Plan Uygulama ve Kamulaştırma Şube Yöneticiliği, Tarsus'un planlı kentleşmesi için halihazır haritaları yapar, yaptırır ve kontrolünü yapar. 1/1000 ölçekli imar planlarının 3194 sayılı imar kanununun 18.maddesine göre imar planı uygulaması çalışmalarını yapar. Özel bürolarca yapılan imar planı uygulama çalışmalarını, Parsellerin ifraz, tevhit, yola terk ve yoldan ihdas çalışmalarını kontrol eder. Kamulaştırma çalışmalarını yapar.

Ruhsat ve Yapı Kontrol Şube Yöneticiliği

Ruhsatlar ve Yapı Kontrol Şube Yöneticiliği, yapılaşmaların planlı, sağlık, çevre ve tekniğine uygun olarak yapılması için gerekli çalışmaları yapar.İnşaat yaptırmak isteyen vatandaşların imar çapını hazırlar,yapıların su basman kontrolünü, inşaat projelerinin kontrol ve onayını, yapı kullanma izin belgesini düzenler. Akaryakıt istasyonu gibi tesislerin yol geçiş belgesini düzenler. Planlı kentleşmeyi sağlamak için kaçak inşaatları önleyici tedbirleri alır.

İmar Planları ve Programları Şube Yöneticiliği

İmar Planları ve Programları Şube Yöneticiliği, mücavir alan sınırları içinde imar planı yapımı çalışmalarını organize eder ve kontrolünü yapar. 5 yıllık imar programını hazırlar.Yükleniyor...