Fen İşleri Müdürlüğü

Seyhan BAYIR
Fen İşleri Müdürü V.

Özgeçmiş


Müdürlük

5393 sayılı Belediye Kanununun 18, 48 ve 49. maddeleri ve 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerinin Norm Kadro ve İlke Standartlarına İlişkin Esaslar” doğrultusunda Tarsus Belediyesi Organizasyon Yapısı belirlenerek 06/04/2007 tarihli Tarsus Belediyesi Meclis Toplantısında görüşülmüş ve karara bağlanmıştır. Belediye Birimlerinde ve işletmelerinde, işgücü ve ekonomik kaynakların israfının önlenmesi ve hizmette verimliliğin arttırılması amacıyla Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmelikleri hazırlanmıştır.

01/09/2009 tarih ve 2009/8-1 (16) sayılı Belediye Meclis Kararı ile Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

Fen İşleri Müdürlüğü, Tarsus Belediye Başkanlığının her türlü Bayındırlık faaliyetlerinin planlama ve uygulama birimidir. Tarsus Belediye Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği ilçenin ihtiyaçları ile önceliklerini dikkate alarak hazırlanan, Stratejik Plan ve yılı Performans Programında yer alan biriminin gerçekleştirmesi gereken hizmetleri üretir. Gerektiğinde diğer yatırımcı kuruluşlarla koordinasyon kurarak, Tarsus’un Kentsel gelişmesinin sağlanması, kent donatılarının kurulması, yol, meydan, bulvar ve yaya yollarının çağın gereklerine ve standartlara uygun yapılmasını sağlar. Her türlü alt ve üst yapı tesisinde ses ve gürültü kirliliğini azaltıcı tedbirlerin alınması, sosyal tesis ve bina eklentilerinin yapılması, iş ve iş birimlerini bu iş ve işlemlerde ihtiyaç duyulan destek ve tamamlama hizmetlerinin yerine getirilmesi müdürlüğün öncelikli görevleri arasındadır.

Fen İşleri Müdürlüğü yukarıda kapsamı verilen iş ve işlemleri kendi kuruluş ve yönetim planı içerisinde yapar ve/veya yaptırır. Bu program çerçevesinde;

 • 5393 sayılı Belediye Kanunu ile Belediyenin görevlerinden sayılan veya Belediye Meclisi tarafından yapımı kararlaştırılan her türlü hizmet, sosyal ve kültür amaçlı binaların, kent donatılarının, üstyapı tesislerinin, kapalı ve açık spor alanlarının ve mevcut tesislerin yapım, onarım ve hizmet ihalelerine ait şartname ve protokolleri hazırlamak, ihalelerini gerçekleştirmek 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereği muayene, kabul ve diğer komisyonları teşekkül ettirip, üst makamın onayına sunmak,
 • Bu tesislerin yapımını gerçekleştirmek ve denetlemek, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak,
 • Yukarıda sözü edilen işlere ait hakediş ve kesin hesaplarını tetkik etmek ve onaylamak, geçici ve kesin kabullerini yapmak ve takip etmek,
 • İmar planlarındaki yol, bulvar, cadde, meydan ve yaya yollarının plan şartlarına uygun şekilde yapılmasını temin etmek,
 • Kentiçi ulaşımın rahatlaması, şehir estetiğin iyileştirilmesi amacı ile sokak, meydan ve bahçe aydınlatmaları, yaya yolları düzenlemeleri yapmak ve bunları uygulamak,
 • Muhtemel kötü hava şartları; sel baskınları ile hazırlanan afet planı çerçevesinde mücadele etmek,
 • Konusu ile ilgili ihtiyaç duyulan araç, iş makinesi ve yedek parçalarını, yol, üstyapı imalat malzemelerini almak, bakım ve depolamalarını yapmak, gerektiğinde kullanmak, mevcut araç ve iş makinelerini çalışır halde bulundurmak,
 • Ekonomik ömürlerini dolduran her türlü araç ve demirbaşın terkin işlemlerini yasalar çerçevesinde sonuçlandırmak,
 • Konusu ile ilgili hizmetleri yürüten; şantiye, atölye, verim arttırıcı tedbirleri almak, iş güvenliği şartlarını sağlamak ve idame ettirmek,
 • Yatırım hizmetlerinde kullanılan yapı elemanları üretmek üzere atölyeler kurmak ve işletmek,
 • 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde İmar Planı, İmar Kanunu ve Ruhsat ve eklerine aykırı yapıların ilgili birim tarafından yasal iş ve işlemleri sonuçlandırıldıktan ve Fen İşleri Müdürlüğüne intikal etikten sonra inşaat yıkımları yapmak ve yaptırmak,
 • Birimi ile ilgili yıllık bütçesini ve yatırım planlarını hazırlamak, ilgili birime göndermek,
 • Konusu ile ilgili harcamalarının tahakkuklarını yapmak, Mali Hizmetler ile ilgili birime iletmek,
 • Başkanlık tarafından istenen her türlü rapor ve etütleri hazırlamak,
 • Belediye Meclis ve Belediye Encümeni’nin 5393 sayılı Belediye Kanunu’na uygun olarak Müdürlük çalışmaları ile ilgili aldığı kararları uygulamak,
 • Belediye Meclis ve Encümenine çalışmaları ile ilgili teklif hazırlamak ve onaya sunmak,
 • Konusu ile ilgili araştırma, planlama, koordinasyon, geliştirme, program ve hizmetlerini yürütmek,
 • Belediye sınırları içerisindeki devlete ait tüm okulların bakım, onarım ve yeni hizmet binalarını bütçe imkanları çerçevesinde yapmak,
 • 5393 sayılı Kanun ile Belediyelere verilen görev ve yetkilerden kendisini ilgilendiren konuları takip ederek yapmak ve yaptırmak,
 • Kamuya ait diğer alt yapı kurum ve kuruluşları ile yatırımlarda koordinasyon sağlamak ve bu kurumlara çalışmalar sırasında gerekli desteği sağlamak,
 • Yüklenici firmaların ve bu firmalarda görev yapan teknik personelin iş bitirme, iş deneyim ve iş yönetme belgelerini ve sicillerini tanzim etmek,
 • Sorumluluk sahasındaki her türlü Bayındırlık hizmetlerini denetlemek,
 • Belediye meclisince karar verilmesi halinde 5393 sayılı yasa gereği müdürlüğün görevleri çerçevesinde ilçe sınırları içerisinde ve kardeş belediyeler bünyesindeki tüm kamu binalarına ait bakım, onarımları ve yeni hizmet binalarını bütçe imkanları çerçevesinde yapmak.

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER


NENE HATUN KREŞİ

Belediye tesisleri içerisinde yer alan Nene Hatun Kreşi’nde 2 yaş ile 65 aylık çocuklar yer alacak. Kreşte 3 sınıf, 2 uyku odası, çocuk yemekhanesi, sağlık kabini, bilgisayar odası ve oyun odası bulunuyor.

KUBAT PAŞA MEDRESESİ

Ramazanoğlu Beyi Kubat Paşa tarafından 1557 yılında yaptırılan medrese, eski zamanlardan günümüze gelebilen tek eğitim ve öğretim kurumudur. Geleneksel Selçuklu mimarisi tarzındaki yapı, düzgün kesme taştan inşa edilmiştir. Bina 1969-1970 yıllarında genel bir restorasyon yapılarak Kültür Bakanlığı’nca Tarsus Müzesi olarak kullanılmıştır. Tarsus Müzesi daha sonra 75.Yıl Kültür Merkezine taşınması ile bina boş kalmıştır. Kubat Paşa Medresesi restorasyon projesi Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile onaylanmıştır. Bina Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olup, Belediyemiz ile Adana Vakıflar Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile belediyemize restore edilmek üzere tahsis edilmiştir.

SUNGURLAR KONAĞI

Mülkiyeti belediyemize ait olan Kızılmurat mahallesi 571 ada 2. parselde yer alan Sungurlar (Burhanoğulları) konağı rölöve, restorasyon ve restitüsyon projeleri, belediyemiz tarafından hazırlatılarak Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan Butik otel yapmak üzere onay alındı. Bugüne kadar bina kötü durumda olduğu için 3 ay boyunca iskele sistemi kurularak çalışmaların zemini hazırlandı ve bazı duvarlardaki taşlar yenilenerek derzleri dolduruldu. Sungurlar (Burhanoğulları) Konağının restorasyonu tamamlandığında, 10 oda 25 yatak kapasitesi ile kentimizde turizm açısından büyük bir sorun olan konaklama problemi bir nebzede olsa giderilecektir.

ANIT MAHALLESİ YEREL ÜRÜNLER PAZARI

Tarsus Belediyesi Fen Müdürlüğü tarafından yaptırılan Anıt mahallesindeki pazarda 34 adet dükkan, kafeterya ve bazı bölümler yer alıyor.2300 m2 alana yapılmıştır.

YAŞAM BOYU EĞİTİM VE SPOR MERKEZİ


Projemizde hedef grup olarak bu mahallelerde yaşayan 8-16 yaş arası çocuklar ve 16-50 yaş arası kadınlar belirlenmiştir.  Çocukların, merkez içerisinde oluşturulacak bilim parkı, etüt odası, eğitim sınıfı ve bilgisayar salonu ile eğitimlerine; spor salonu, resim, müzik ve model uçak atölyeleri ile bireysel gelişimlerine ve sosyal hayata katılımlarına katkı sağlanacaktır. Kadınların, merkez içerisinde oluşturulacak eğitim sınıfı ile eğitimlerine, kadın danışma bürosu, spor salonu, resim ve müzik atölyeleri ile bireysel gelişimlerine ve sosyal hayata katılımlarına destek olunacaktır.

İŞGEM

İş Geliştirme Merkezleri küçük girişimcilerin iş kurmasını ve geliştirmesini destekleyen ve kolaylaştıran, dolayısıyla da işletmelerin hayatta kalma ve büyüme olanaklarını arttıran ülkemiz için yeni sayılabilecek bir istihdam yaratma ve iş kurma modelidir.

BAĞLAR DÜĞÜN SALONU

Çağın gereklerine uygun sosyal hizmetleri gerçekleştirmek amacıyla inşa edilmiştir.

YENİ MAHALLE SEMT PAZARI

Bu pazarda yan tarafta 30 adet her biri 18 metrekare büyüklüğünde iş yerleri yapıldı. Bu Pazarımız 7650 metrekarelik bir alan üzerine kuruldu. Pazar yeri olarak 5000 metrekarelik bir alan kullanılıyor. Şu an 235 pazarcı stant açmış durumda ve 30 adet işyeri bir adet zabıta noktası, 1 adet jeneratör odası, bay ve bayan tuvaletleri, 1 adet mescit ve hemen yanı başında haftanın her günü hizmet verebilecek bir açık kamelya büfe var.

MOLLA KERİM KÖPRÜSÜ


HAYDAR ALİYEV KÖPRÜSÜ


MUHTARLIK HİZMET BİNALARI

45 mahalle geneli için şehrimiz halkına daha iyi hizmet verilebilmesi için düşünülen muhtarlık hizmet binalarından ilk etapta 15 adedi tamamlanarak hizmete sunulmuştur.Bu binalarda muhtar odası, mutfak ve wc-lavabo bulunmaktadır.

D-400 SERVİS YOLU

2600 m. Uzunluğunda kaldırım dahil 12 m.genişliğinde sağlı sollu servis yolu yapılmıştır.D-400 karayolundan profil korkuluklarla ayrılmış belirli noktalardan geçiş verilmiştir.150 adet (sağlı sollu) aliminyum aydınlatma direkleri ile ışıklandırılmıştır.Alt yapısı tamamlanmış(yağmur suyu ve kanalizasyon bağlantıları) olup ayrıca trafik akışını düzenlemek için sinyalizasyon sistemleri kurulmuştur.

ŞEHİR İÇİ ASFALT YOL ÇALIŞMALARI


Şehrimizin tamamını kapsayan asfalt çalışmalarının ilk etabında toplam 133 km sıcak asfalt ve 138 km sathi kaplama asfalt çalışması gerçekleştirilmiştir.

ŞEHİR İÇİ PARKE YAPIM ÇALIŞMALARI


Şehrimizin muhtelif mahallelerinde kaldırım, yol ve park yapım işleri için 30.000 m2 parke ve 18.000 mt bordür döşeme işi gerçekleştirilmiştir.

'TarSUs Park' Proje Genel Bilgileri 


İsmetpaşa Mah. Atatürk parkı içerisinde olimpik yüzme havuzu ve sosyal tesisleri 
* TARSUS PARK inşaatı,8.700 m2 alam içerisinde gerçekleştirilmiştir
* Toplam alanı 1653m2 olan havuzun 1.416 m2 yüzme havuzu, 187m2'si kaydırak havuzu, 50 m2'si çocuk havuzundan oluşmaktadır. Tesiste aynı zamanda idari bina, soyunma - giyinme odaları, alışveriş merkezi, Fastfood tarzında lokanta, spor odası , revir, emanet ofisi bürosu ve depolar bulunmaktadır.
* Tesisin düzenlemesi (peyzajında) doğal taş kaplama, traverten kaplama, kilitli parke kaplama ve yapay kayadan oluşan yapı malzemeleri kullanılmıştır. Doğal Zeminler yeşil alana ayrılmış olup çimlendirilmiştir.

Atatürk Caddesi Yarenlik Alanı Düzenlenmesi 


Trafiğe kapatılarak düzenlemesi yapılan cadde 400 mt uzunluğunda olup 22 mt genişliğe sahiptir.Alan üzerinde 2 adet süs havuzu, 1 adet Osmanlı mimarisi tarzında çeşme, 3 adet büfe, 16 adet büst kaidesi, gölgelik ve pergoleler bulunmaktadır.

Kapalı Spor Salonu Şehrimiz İsmetpaşa mahallesinde bulunan toplam 2340 m2 oturumlu kapalı spor salonu gençlerimize ve spor kulüplerine daha iyi hizmet verebilmesi amacı ile tadil edilerek modern bir hale getirilmiştir.

Mehmet Çelebi Kapalı Spor Salonu


Şehrimizde bulunan amatör ve profesyonel takımlarımıza destek olmak ve gençlerimizi spora teşvik etmek amacı ile Şehrimiz Şehit ishak mahallesinde mülkiyeti belediyemize ait olan arsa üzerine toplam 1040 m2 oturumlu 400 seyirci kapasiteli spor salonu inşa edilmiştir.

Park ve Yeşil Alan Düzenlemeleri45 mahalle geneli için park alanı olarak ayrılmış olan alanlara müdürlüğümüz tarafından çocuk oyun aletleri, oturma alanları, vücut geliştirme (Fitnes) aletlerinden oluşan düzenleme çalışmaları yapılmıştır.

Baraj Havzası Mesire Alanı Düzenlemesi

Şehrimiz berdan baraj havzasında bulunan ve mülkiyeti D.S.İ.'ye ait olan alan Belediyemizce kiralanarak şehrimizde yaşayan insanlarımızın dinlenme ve eğlenme ihtiyacını karşılamak amacı ile düzenlenerek hizmete sunulmuştur.Düzenlenen alan içerisinde çocuk oyun parkları, fitnes aletleri, futbol-basketbol-tenis oyun alanları, alışveriş merkezi, büfe, açık hava gösteri merkezi, özürlüler için oyun ve piknik alanları ayrıca oturma grupları (Kamelya, gölgelik) bulunmaktadır.

 

Faaliyet Fotoğrafları
Tarsus Şehitliği
Anıt mahllesinde bulunan Tarsus Şehitliğinin giriş kapısı ve çevre duvarı yeniden düzenlenmiştir. 39 metre uzunluğunda duvar yenilenmiş üzerine ferforje demirden korkuluk yapılmıştır. Ayrıca girişe aydınlatmalı Türk Bayraklı kapı yapılmıştır.

Şehitler Parkı
Belediyemizin, her semte bir park projesi kapsamında park yapımına devam edilmektedir. Son dönemlerde yapılan birkaç parktan görüntüler verilmiştir.Ağanın Bağı Parkı
Belediyemizin, her semte bir park projesi kapsamında park yapımına devam edilmektedir. Son dönemlerde yapılan birkaç parktan görüntüler verilmiştir.

Barış ve Kardeşlik Parkı
Belediyemizin, her semte bir park projesi kapsamında park yapımına devam edilmektedir. Son dönemlerde yapılan birkaç parktan görüntüler verilmiştir.


Değirmen Çay Bahçesi
Duatepe meydanında yapay şelale ve değirmen görünümlü çay bahçesi olarak yapılmıştır.


Yürüyen Merdiven
Sunay Atilla Üst geçidinin Doğusu ve Batısındaki Çelik Konstrüksiyon yaya üst geçitlerine 7 metre yüksekliğinde ek yürüyen merdiven yapılmıştır. Yaya üst geçitlerine ek olarak yapılan yürüyen merdivenler,özellikle; hasta yaşlı ve çocuklu vatandaşların ,üst geçitten rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlamak amacıyla hizmete sunulmuştur.

Han Restaurant
Rasim Dokur Parkında toplam 3600 m2 alan üzerine kurulmuştur. Bu 3600 m2 alanın 2800 m2 'si yeşil alan ve çocuk parkı olarak düzenlenmiştir. Restaurant 635 m2 alan üzerine inşaa edilmiştir.Bunun ; 200 m2 'si kışlık kapalı alan,308 m2 'si yazlık alan, 127 m2 'si mutfak olarak planlanıp hizmete sunulmuştur.

Orhan Eser Üstgeçidi
Hürriyet mahallesinde T.C.D.D. üzerine çelik konstrüksiyondan 38 metre uzunluğunda 7 metre yüksekliğinde yaya üst geçidi yapılmıştır. 

Yükleniyor...