Bilgi İşlem Müdürlüğü

Abdulkerim ÖZKUL

Bilgi İşlem Müdürü

Özgeçmiş


Müdürlük

5393 sayılı Belediye Kanununun 18, 48 ve 49. maddeleri ve 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerinin Norm Kadro ve İlke Standartlarına İlişkin Esaslar” doğrultusunda kurulmuştur. Tarsus Belediye Meclisinin 03.05.2019 tarih ve 2019/5-1(30) kararı ile Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları aşağıdaki gibidir.


Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Teknik İşler Birimi Görev ve Yetkileri 
a)Bilgi işlem ile ilgili olarak Belediye içerisinde kullanılan her türlü bilgisayar donanımı ve çevre birimlerinin kurulum, bakım, onarım ve geliştirilmesini sağlamak, 
b)İşletim sistemleri ve paket programların kurulumlarını yapmak, mevcut programlarla uyumunu sağlamak, 
c)Sisteme dahil edilen her türlü donanım ve yazılımı kayıt altında tutmak, mevcut durumu izlemek 
d)Bilgisayar ve çevre birimlerinin teknolojiye ve birimlerin ihtiyaçlarına uygun malzeme alımı için uygun teknik şartnameler hazırlamak, 
e)Hızla gelişen bilgi teknolojileriniyazılı ve elektronik ortamda, ilgili fuarda veya yerinde takip etmek, incelemek, bilgi sistemlerindeki teknolojik gelişmelere uygun çözümleri Belediyeye uyarlamak, 
f)Belediyede mevcut veya sonradan temin edilecek olan bilgisayarların donanım, yazılım sorunlarını gidermek, kurulmasını ve devreye alınmasını sağlamak, sürekli etkin halde tutmak, birimlere teknik destekte bulunmak, 
g)Anabilgisayar/sunucu sisteminin bakım, onarım, geliştirme ve güncellemelerini yaparak sürekli çalışmasını sağlamak, 
h)Belediye sistemodalarının fiziksel güvenliğini sağlamak,i)Veri güvenliğini sağlamak üzere oluşturulan yedekleme altyapısının aktif olarak çalışmasını sağlamak, 
j)Veri güvenliğini sağlamak üzere gerekli antivirüs yazılımlarını, sunucular ve kullanıcı bilgisayarları üzerindekurulumlarını yapmak, 
k)Sisteme yeni kullanıcılar eklemek, yetkilerini ayarlamak, 
l)Sisteme dahil edilen kullanıcı bilgisayarlarını kayıt altında tutmak, mevcut durumu izlemek, 
m)Sistem sunucu bilgisayarlarının her türlü yetkisiz erişime ve benzeri tehditlere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak, 
n)Belediye bilgisayar sistemleri üzerinden yapılan internet erişimlerinde, konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirler almak, 
o)Belediyede tüm birimlerin yerel ağ bağlantılarını sağlamak, 
p)Belediye merkez hizmet binaları dışında kalan şubelerin uygun bağlantı yöntemleri kullanılarak merkezi sisteme bağlanmasını sağlamak, 
q)Bilgisayar yerel ağ performansının iyileştirilmesi çalışmaları yapmak. 

Yazılım Birimi Görev ve Yetkileri 
a)Belediyemiz birimlerinde yazılım eksikliklerini tespit etmek, uygulama yazılımlarının verimli çalışabilmesi için sistem analizi yapmak ve geliştirilmesini sağlamak, 
b)Yeni paket veya Belediye uygulama yazılımları satın alınacak ise ürün seçimi yapmak ve gerekli teknik şartnameleri hazırlamak, 
c)Yeni satın alınan Belediye uygulama yazılımlarının sunuculara kurulumunu, ayarlamalarını ve testlerini yapmak veya yaptırmak, 
d)Belediye uygulama yazılımlarının (BYS, EBYS, vb.) tüm birimlerde çalışmasını sağlamak, 
e)Belediye uygulama yazılımlarının bakım, onarım, geliştirme ve güncellemelerini yapmak, sürekli çalışır halde tutmak,  
f)Bilgi sistemlerinde ortak veri kullanılabilmesi için veri yapılarını düzenlemek,  
g)Mevcut veri tabanlarının bakım ve yönetiminin yapılmasını sağlamak, verilerin mevzuat ve yetkiler çerçevesinde belediye personelinin kullanımına sunmak, 
h)Kullanıcılardan gelen hatalar, istekler ve mevzuat değişikliklerini kontrol ederek Belediye uygulamaları üzerinde gerekli düzenlemeleri sağlamak, 
i)Kullanıcıların yaşadığı kurum içi uygulama sorunlarına çözüm üretmek, 
j)İlgili Müdürlüklerimizle eş güdüm içerisinde yazılımların kullanımı konusunda eğitim verilmesini sağlamak, 
k)Personelinin belediye uygulamaları ile ilgiliyetki ve menü düzenlemelerini yapmak, 
l)Birim tarafından yazılan programların geliştirilmesini sağlamak, 
m)Tüm kayıtların günlük yedekleme işlemini yapmak ve bilgilerin korunmasını sağlamak, 
n)Belediye İnternet Sitesinin (www.tarsus.bel.tr) yapılmasını, geliştirilmesini ve güncelleştirilmesini sağlamak, 
o)Belediye elektronik posta sistemini(ad.soyad@tarsus.bel.tr) sürekli çalışır halde tutmak, kullanıcı hesaplarının yönetimini yapmak, sisteme yapılan saldırıları ve yetkisiz erişimleri önlemek, 
p)Belediye Mobil Uygulamalarının yapılmasını, geliştirilmesini ve güncelleştirilmesini sağlamak, 
q)Hızla gelişen bilgi teknoloji uygulamalarını araştırmak, takip etmek, incelemek, bilgi sistemlerindeki teknolojik gelişmelere uygun çözümleri belediyeye uyarlamak. 

İdari İşler Birimi Görev ve Yetkileri 
a)Müdürlüğün iç ve dış yazışmalarını Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinde gerçekleştirmek ve yazışma evraklarının standart dosya planına uygun olarak dosyalama ve yasal süre içerisinde arşivlenmesini sağlamak, 
b)Müdürlükte çalışan tüm personelin özlük hakları vb. işlemlerinitakip etmek, ilgili personele bildirmek ve arşivlemek, 
c)Müdürlüğün ihtiyacı olan kırtasiye vb sarf ve büro malzemelerini temin etmek ve gereksiz kullanımı önlemek, 
d)Müdürlük taleplerini hazırlamak, gerektiğinde ihale, satınalma ve hakediş dosyalarını hazırlamak, 
e)Müdürden havaleleri yapılan evrakları ilgili birimlere veya kişilere vermek, 
f)Müdürlükte görevli personelin yurtiçi ve yurtdışı geçici görevlendirmelerde avans evraklarını düzenleyip ilgili kişinin avans almasını sağlamak, harcırah ve yolluk ile ilgili işleri yapmak, 
g)Müdürlüğün bütçe, muhasebe, satınalma ve taşınır işlemleri ile ilgili işleri yapmak. 


Yükleniyor...