Mali Hizmetler Müdürlüğü

Muttalip BOBUŞOĞLU
Mali Hizmetler Müdürü

Özgeçmiş

1966 yılında Tarsus’a bağlı Taşobası köyünde doğdum. İlkokulu Sadık Eliyeşil İlkokulunda, ortaöğrenimimi Cengiz Topel Lisesinde, lise öğrenimimi Tarsus Kasım Ekenler Ticaret Lisesinde tamamladım.1989 yılında askerlik görevimi tamamlayarak 1990 yılında Tarsus Belediyesinde tahsildar olarak göreve başladım.1998 yılında tahsilat şefi, 2007 yılında Gelir Yöneticisi, 2014 yılı Fiyat Araştırma Sorumlusu olarak olarak görevlendirildim. Şuan Mali Hizmetler Müdürü olarak görev yapmaktayım. Evli ve iki çocuk babasıyım.

Müdürlük

5393 sayılı Belediye Kanununun 18, 48 ve 49. maddeleri ve 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerinin Norm Kadro ve İlke Standartlarına İlişkin Esaslar” doğrultusunda Tarsus Belediyesi Organizasyon Yapısı belirlenerek 06/04/2007 tarihli Tarsus Belediyesi Meclis Toplantısında görüşülmüş ve karara bağlanmıştır. Belediye Birimlerinde ve işletmelerinde, işgücü ve ekonomik kaynakların israfının önlenmesi ve hizmette verimliliğin arttırılması amacıyla Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmelikleri hazırlanmıştır.

01/09/2009 tarih ve 2009/8-1 (16) sayılı Belediye Meclis Kararı ile Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

Görevleri

 • İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
 • İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
 • Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
 • Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
 • İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
 • Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.
 • Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
 • İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
 • İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
 • İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
 • Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
 • Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.
 • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
 • Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 • Stratejik Plan ve yıllık Performans Programları doğrultusunda müdürlüğün hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.

Müdürlük Personelinin Nitelikleri ile Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Belediye örgütlenme yapısı içerisinde parasal hareketleri organize etmek ve yasalarda belirtilen gelirleri tahsil etmek ve harcamalara ait sarfiyatını yapmakla mükelleftir.


Sayıştay Raporu
Yükleniyor...