Sağlık İşleri Müdürlüğü 
İşyeri Hekimliği (Baştabiplik)

Elif İlkay ATLI
İşyeri Hekimi

05/02/2015 tarih ve 2015/2-1 (18) sayılı Belediye Meclis Kararı ile Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

Görevleri 
a) İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve eğitimleri Hakkında Yönetmelik doğrultusunda çalışanlar için klinik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, 
b) Çalışanlara koruyucu ve tedavi edici hizmetleri, bilimsel, teknik ve etik esaslara göre vermek, 
c) Hastalara din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmadan deontoloji (tıbbi etik) kuralları çerçevesinde muayene ve tedavi etmek, 
ç) Gerekli hallerde hasta sevk sistemi işlemlerini yapmak ve sonuçlarını izlemek. 
d) Acil sağlık hizmetlerini yürütmek, 
e) Kronik hastalıkları ve risk gruplarını bilmek, gerekli tanı ve tedavi hizmetlerini yürütmek, 
f) Laboratuvar hizmetlerini yürütmek, 
g) İlçe hıfzıssıhha toplantılarına katılmak, 
ğ) Hastane dışında gerçekleşen doğal ölümlerde, ölümün gerçekleştiği yere gidilerek ölüm belgesinin ve mernis tutanağının doldurulmasını, ilgili yerlere ulaştırılmasını ve muhafazasını sağlamak, 
h) İşyerindeki işçi sağlığı ve iş güvenliği toplantılarına katılarak gerekli önerilerde bulunmak ve karar aldırmak, 
ı) Çalışma ortamı ve çalışanların sağlık gözetimine ait birim bilgilerini kayıt altına almak, 
i) Kliniğin temiz, araç ve gerecin steril tutulmasını sağlamak, 
j) Belediyenin düzenlediği etkinliklerde gerekli sağlık önlemlerinin alınmasını ve sağlık personelinin organizasyonunu sağlamak, 
k) Başkanlık veya diğer bölümlerden gelen genelgeleri/yazıları incelemek, gereğini yerine getirmek, 
l) Hastaların teşhis ve tedavilerinde gerekli laboratuvar muayenelerinden geçirilmeleri hususunu izlemek ve denetlemek, 
m) Kalitenin arttırılması ve korunması yönünde Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonunda belirlenen görevleri yerine getirmek, 
n) Demirbaş eşyanın bakımı, muhafazası ile tüketim maddelerinin yerinde ve ekonomik kullanımını sağlamak, 
o) Kayıtları düzenli olarak kontrol etmek ve eksikliklerin giderilmesini sağlamak, 
ö) Personelin yıllık iznini hizmeti aksatmayacak şekilde planlamak, 
p) İhbarı zorunlu bulaşıcı hastalıkları İl Sağlık Müdürlüğü veya İlçe Sağlık Grup başkanlığına bildirmek, 
r) Depo, laboratuvar ve sair yerlerin hesaba ait kayıtlarını, idareye ait evrak ve dosyaların görevliler tarafından usulüne göre ve düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak, 
s) Birimde bulunan bütün alet ve cihazlarla ve laboratuvar malzemesinin, eşya, mefruşat ve demirbaşların kayıtlarını muntazaman bir şekilde tespit ve tescil ettirerek icabına göre saklama veya kullanılmalarını sağlamak, 
ş) Birimin bütün bölümleriyle, tesisat, cihaz ve malzemesini belirsiz zamanlarda ve sık sık kontrol etmek. Bunlarda düzen, güvenlik, temizlik hususlarında rastladığı kusur ve noksanlara sebep olanlarla, bunları düzeltmeyenler hakkında gerekli işlemi yapmak, 
t) Personele yönelik hizmet içi eğitim programları talep etmektir.

 


 

Yükleniyor...