Sağlık İşleri Müdürlüğü
İş Sağlığı ve Güvenliği Yöneticiliği
 Sündüz ÖZDUR

İş Sağlığı ve Güvenliği Yöneticisi


TARSUS BELEDİYESİNDE, işin yürütülmesi nedeniyle oluşan tehlikeleri ortadan kaldırmak, uzaklaştırmak ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan arındırarak, daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak için bir plan dahilinde Sağlık işleri Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan bir yöneticiliktir.

01/09/2009 tarih ve 2009/8-1 (16) sayılı Belediye Meclis Kararı ile Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

Görevleri 
a) 20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince kurumda iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek. 
b) İşyerinde yürütülen çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği kurallarına göre yürütülmesi için güvenlik prosedürlerinin ve eğitim programlarının oluşturulması. 
c) Mesleki riskleri önlemek, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbiri almak, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmak, 
d) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemek, denetlemek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak, 
e) Risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak, 
f) İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapmak ve öneriler hazırlayarak onayına sunmak, 
g) Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetimini uygulamak, 
h) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yaparak işverenin onayına sunmak, 
i) İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumları belirlemek, acil durum planını hazırlamak, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, 
j) Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgileri ve çalışma sonuçlarını kayıt altına almak, 
k) Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarını, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklamak, 
l) İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet verdikleri alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğini izlemek.


İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI GÖREVLERİ
- Rehberlik; . İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak. . İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek. . İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak. . İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak. 
- Risk değerlendirmesi; İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak. 
- Çalışma ortamı gözetimi; . Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek. . İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek. 

- Eğitim, bilgilendirme ve kayıt; . Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek. .Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde hazırlamak. . Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek. . Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek. 


- İlgili birimlerle işbirliği; 
. İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak. . Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak. . Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak, . Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak. 

YIL İÇERİSİNDE YAPILAN İŞLER
İş Sağlığı ve Güvenliği’nin sürekli iyileştirilmesi için, çalışanları bilinçlendirme eğitimleri ve etkin denetim faaliyetlerine, başarılı bir şekilde devam ediliyor. 
İş Sağlığı ve Güvenliği kurul toplantıları aylık düzenli olarak yapılmakta olup, sık sık saha ziyaretlerine çıkılmakta ve tespit edilen uygunsuzluklar için düzenlemeler yapılmaktadır. 

Tarsus Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Yöneticiliği tarafından “Herkes İçin Güvenlik” sloganıyla başlatılan çalışmada, minik öğrenciler, ellerinde çeşitli dövizlerle belediye kampüsü içerisinde dolaşarak, personellere iş sağlığı ve güvenliğine daha fazla önem vermelerini sağlamak ve duyarlılığı arttırmak için çeşitli broşürler dağıttılar.

Üzerlerine reflektörlü yelek ve başlarına baret takan minik öğrenciler, Belediye Başkanı Şevket Can’ı ziyaret ettiler. Kazanın büyüğünün ihmalin küçüğü ile başladığını belirten Belediye Başkanı Şevket Can, iş güvenliği konusunda çocukların, çalışılan tüm ortamlarda farkındalık yaratmak, küçük yaşta iş güvenliği kültürünü benimsetmek amacı ile kampüs alanındaki yaptıkları çalışmadan dolayı öğrencileri kutladı.


Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Tarsus Grup Amirliği tarafından Tarsus Belediyesi çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yangın tatbikatı ve yangın söndürme teknikleri eğitimi verildi. 

Tüm birimlerimizde bulunan yangın tüpleri kontrol edilerek dolum tarihi gelen tüplerin dolumu yapılmıştır. Klimalara yıl içerisinde iki defa antibakteryel temizlik yapılmıştır. Belediye bünyesinde bulunan tüm personellerin genel sağlık taraması ve kontrolleri yıl içerisinde devam etti. 

Eğitimler

Sağlık İşleri Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Yöneticiliği olarak posta yoluyla Belediyemize gelebilecek şüpheli paketler ile alakalı nasıl hareket edilmesi gerektiği hakkında eğitim verilmiştir.

Fen İşleri MüdürlüğüPark Bahçeler Müdürlüğü


Temizlik İşleri MüdürlüğüFAALİYETLERİMİZDEN GÖRÜNTÜLER

Yükleniyor...