Sağlık İşleri Müdürlüğü 
Çevre Koruma ve Kontrol Yöneticiliği
 Eda KÜPELİ 

Çevre Koruma ve Kontrol Yöneticisi


05/02/2015 tarih ve 2015/2-1 (18) sayılı Belediye Meclis Kararı ile Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

Görevleri 
a) Yer üstü ve yer altı sularına, denizlere, havaya, toprağa ve insan sağlığına olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti belirlemek ve izlemek, olumsuz etkilerinin kontrolünü, azaltılmasını veya bertaraf edilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını sağlamak, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmak, ölçüm yapmak/yaptırmak, verileri toplamak ve değerlendirmek. 
b) Kanunlar çerçevesinde çevresine fiziksel, ruhsal, kimyasal, mikrobiyolojik ve toplumsal yönlerden az ya da çok zarar veren ya da verme olasılığı olan ve doğal kaynakları kirleten kuruluşlar olarak tanımlanan gayrisıhhi müesseselerin 2. ve 3. sınıflarının yerinde inceleme ve değerlendirme sonuçlarına göre ruhsatlandırılmasına veya kapatılmasına ilişkin işlemleri yürütmek, 
c) Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve güzelleştirilmesi ile ilgili denetim yapmak, şikayetleri değerlendirmek, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşları tespit etmek, yasal mevzuatı uygulamak, olumsuzlukların ortadan kaldırılmasını ve belirlenen kriter ve standartların uygunluğunu sağlamak. 
ç) Atıkların, ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, taşınması, bertaraf edilmesi ve geri kazanılması işlemlerinin yürütülmesine katkı sağlamak, plan ve projeler hazırlamak, uygulamak ve denetimini yapmak. 
d) Gürültü kirliliği oluşturan her türlü faaliyetin “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği “ kapsamında değerlendirilmesini ve gürültünün kontrol altına alınmasını sağlar. Yapılan denetimler ve idari yaptırımlar hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına belirli periyotlarda bilgi vermek. 
e) Gürültü kirliliğine neden olan işyeri, konut veya kişilerin denetimini ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yapmak, gürültü kaynaklarını tespit etmek, ölçümler yapmak veya yaptırmak, gürültüye neden olan faktörleri önleyici veya ortadan kaldırıcı önlemler alınmasını sağlamak, plan ve projeler hazırlamak. 
f) Çevre bilincinin geliştirilmesi ve yerleştirilmesine yönelik bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak, plan ve projeler hazırlamak, uygulamak, çevre etkinlikleri düzenlemek, yapılan etkinlik ve organizasyonlara katılım sağlamak. 
g) İlçemiz sınırları içerisinde; konulan her türlü reklam, ilan ve tanıtım elamanları ve benzerlerinin yol açabileceği görüntü kirliliği ortadan kaldırılarak, kent estetiğine katkıda bulunmayı, reklam asma ve ticari tabela kullanımını düzenlemeyi ve bu işleri yapan gerçek veya tüzel kişilerle, kamu kurum ve kuruluşlarının uymak zorunda bulundukları esaslar doğrultusun da birimlerle koordineli olarak çalışmak, 
ğ) Gayrisıhhi müesseselerin emisyon izin işlemlerinin takip edilmesi ve sonuçlarının Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilmesini sağlamak. 
h) İşletmelerin kamuya ve çevreye olan zararlı etkilerinin mevcut en iyi üretim veya arıtım teknikleri uygulanarak azaltmak suretiyle koku oluşumunu önlemesi, yönetmelik gereği koku önleme tedbirlerini alması, Şikâyet olması halinde, yönetmelik gereği koku önleme tedbir/ek tedbirlerini almasını sağlamak 
ı) Emisyon iznine tabi olmayan tesislerin hava kalitesinin korunması yönetmeliğine göre incelenerek gerektiğinde iç ve dış ortam içi emisyon raporunun istenmesi. Yakıt kazanları için baca gazı analiz raporlarının istenmesi yönetmeliğe göre değerlendirilmesini yapmak. 
i) Hava kirliliği önleme yöntemleri içinde temel teşkil eden yakıtın iyi şekilde yakılması için ilçemiz geneline duyuru yaparak, ilçeye giren yakıtların kalori ve kükürt içeriği yönünden tespiti ve kontrolünü sağlamak, 
j) “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” gereğince İlçede kullanılacak yakıtlarla ilgili toplum ve çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesine yönelik ilgili birim elemanları ile birlikte denetimleri gerçekleştirmek, 
k) “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” gereğince ilgili birimler ile işbirliği içinde gerekli çalışmaları yapmak, 
l) Çevre Koruma ve kontrolü ile ilgili gelen şikâyet ve isteklerin incelenip çözüm yollarını tespit etmek ile ilgili mevzuatların uygulanmasını sağlamak, 
m) İlçemiz genelinde enerji verimliliği ile ilgili çalışmaları yapmak, vatandaşlarımızdaki farkındalığı arttırmak, enerji verimliliği ile ilgili her türlü eğitim, toplantı, plan ve projeler yapmak, yaptırmak ve uygulamak


2017 Yılı Çalışmaları 
İlçemiz genelinde Zabıta Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Yöneticiliği ekiplerince katı yakıt satışı yapılan işletmelere yönelik yapılan denetimlerde, şehir genelinde tüm işletmeler denetlenmiş olup, katı yakıt satıcı belgesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ve satılan kömürlerin satış izinleri kontrol edilmiştir. Denetimlerde işyeri sahiplerinin Katı Yakıt Satıcı Kayıt Belgeleri kontrol edilerek, İşyeri Ruhsatında belirtilen faaliyet konusu dışında, işlem yapmamaları, konusunda uyarı yapıldı.


Bitkisel Atık Yağ 
Bitkisel atık yağların toplanması için gerekli bilgilendirme broşür dağıtımı ve bilinçlendirme Toplantıları yapılarak vatandaşlarımızın konu ile farkındalığın sağlanmaktadır. 2017 yılında 315 kg atık bitkisel yağ deha firmasına verilmiştir.


Eğitim 
Çevre kirliliği gürültü kirliliği, hava kirliliği toprak kirliliği su ve enerji tasarrufu bitkisel atık Yağların, atık pillerin ve elektronik atıkların toplanması ve değerlendirilmesi konularında Eğitim kurumlarında ve eğitim talep eden kamu kurumlarında bilgilendirme ve farkındalık Eğitimi verilmektedir. ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitim verildi. Yeni öğretim eğitim Yılında okullara atık pil ve atık yağ makineleri gönderildi.


Çevre Denetimi 
36 adet odun kömür satıcısı denetlendi.
92 adet somun ekmek fırını denetlendi. 
14 adet pide pişirim fırını denetlendi . 
45 adet gsm denetlendi.
9 adet çevre şikayeti değerlendirildi.
19 adet whatsap şikayeti değerlendirildi. 
12 adet zeytin yağı üretim tesisi denetlendi.


Dipsiz Lagün 
Valilik makamınca düzenlenip Orman Bakanlığınca koordinasyonu yapılan sulak alanlarla ilgili yapılan yıllık toplantılara katılındı.


Tehlikeli Atık 
Tehlikeli Atıkların kontrolü yönetmeliğinde uygun olarak Tarsus Belediyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerden çıkan atıklar konusunda müdürlükler ziyaret edilerek detaylı bilgilendirimektedir. Atıklar belediye tesisimiz içerisinde bulunan tehlikeli atık geçici depolama sahasında depolanmakta, atık miktarları belirlendikten sonra Lisanslı Tehlikeli Atık Toplama Firmalarınca toplanarak bertarafı yapılmaktadır. Toplanan tehlikeli Atıklar her yıl mart ayında WEB ortamınada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemine bildirimi yapılarak endüstriyel atık planımız onaylanmaktadır. 2017 yılı içerisinde Tehlikeli Atıkların Kontrolü yönetmeliğine uygun olarak Tarsus Belediyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerde çıkan ve çevreden toplanmış atıklar Atık miktarları belirlendikten sonra 762 Kg Tehlikeli Atık, 3000 Kg Lastik bertaraf/geri dönüşüm tesislerine gönderilmiştir.

 


Yükleniyor...