Meclis Gündemi
2022 Yılı Temmuz Ayı Meclis Gündemi

 07.07.2022 Perşembe günü saat 14.00'de toplanacak olan2022 yılı 7. Birleşimin 1. Oturumu Olağan Meclis Toplantısı Gündemidir.

 

GÜNDEM   MADDELERİ  :

1-Açılış, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı.

2-Belediye Müdürlüklerinden gelen evrakların görüşülmesi ve karara bağlanması.

3-Komisyondan gelen evrakların görüşülmesi ve karara bağlanması.

4-Dilek ve öneriler.

5- Kapanış.


                                                                               Haluk BOZDOĞAN

                                                                                               Belediye Başkanı 

 

 07 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE GÜNÜ TARSUS BELEDİYE MECLİSİ OLAĞAN TOPLANTISI

 7.  BİRLEŞİM 1. OTURUMUNDA GÖRÜŞÜLECEK OLAN

MECLİS GÜNDEMİ

1- Tarsus Belediyesi Spor Kulübü'ne 400.000,00 TL (Dört Yüz Bin Türk Lirası ) nakdi yardım yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi.

2-Kurulan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünden ötürü Temizlik İşleri Müdürlüğü görev ve sorumluluğunda değişikliğe gidilmiştir. Hazırlanan Temizlik İşleri Müdürlüğü yönetmeliği ile ilgili teklifin görüşülmesi.

3- Atık Toplayıcılarının Çalışma Usul ve Esaslarının oluşturulması ve tüm yapılacak iş ve işlemlerin görüşülmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

4- Çöplü Mahallesinde 3402 sayılı Kanunun 22.maddesi uyarınca yapılacak olan kadastro güncelleme çalışmalarında,  kadastro güncelleme ekibiyle birlikte görev yapmak üzere 6 (altı) kişinin, bilirkişi olarak seçilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

5-Tarsus Belediye Meclisi’nin 07.06.2022 tarih ve 2022/6-1 (50) sayılı Kararı ile Belediye Şirketlerinin Hesaplarının İnceleme Komisyonu ile Plan, Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonuna müştereken havale edilen ve 17.06.2022 Cuma günü saat 09.30’da Turuncu Salonda yapılan toplantıda, toplantıya katılan komisyon üyelerinin oy çokluğu ile karar verilen: Tarsus İmar Ticaret Limited Şirketi'nin işletmeciliğini  yaptığı işlerde ihtiyaç duyduğu teminat mektubu ve gayrinakdi kredi kullanılması gibi işlemler için 2021 yılı kesinleşmiş bütçe geliri tutarı olan 89.752.284,76-TL’nin % 10’unu (8.975.228.47-TL) aşmamak kaydıyla önceki yıllarda kullanılan 3.498.600,00-TL düşüldükten sonra geriye kalan 5.476.000,00-TL teminat mektubu ve gayrinakdi kredi olarak 2022 ve sonrası yıllarda kullanılmak üzere iç borçlanma yapılabilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

6- Tarsus Belediye Meclisi’nin 07.06.2022 tarih ve 2022/6-1 (51) sayılı Kararı ile Plan, Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonuna havale edilen ve 17.06.2022 Cuma günü saat 09.00’da Turuncu Salonda yapılan toplantıda, toplantıya katılan komisyon üyelerinin oy birliği ile karar verilen: Sıcak Asfalt ve İki Tabaka Astarlı Bitümlü Sathi Kaplama Yapım İhalesi işinde kullanılmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla İller Bankasından 35.000.000,00-TL (Otuz beş milyon Türk Lirası) tutarında yatırım kredisi kullanılmasına, kullanılacak olan krediyle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Haluk BOZDOĞAN’a yetki verilmesi  ile ilgili teklifin görüşülmesi.

7- Tarsus Belediye Meclisi'nin 07.06.2022 tarih ve 2022/6-1 (56) sayılı Kararı ile İmar Komisyonu, Plan, Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonu, İnsan Hakları ve Hukuk Komisyonu ile Temizlik, Çevre ve Sağlık Komisyonuna müştereken havale edilen ve 17.06.2022 Cuma günü saat 10.00'da Turuncu Salonda yapılan toplantıda,  toplantıya katılan komisyon üyelerinin oy birliği ile tadilen kabulüne karar verilen: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait Gölgelikler Hakkında Uygulanacak Usul ve Esasları Yönetmeliği’nin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları başlıklı 15. maddesinin (b) fıkrası gereğince görüşülmesi.

8-Tarsus Belediye Meclisinin 07.06.2022 tarih ve 2022/6-1(52) sayılı kararı ile İmar Komisyonu ile İnsan Hakları ve Hukuk Komisyonuna müştereken havale edilen ve 17.06.2022 tarihinde yapılan toplantıda, toplantıya katılan komisyon üyelerinin oy birliği ile uygun görülen:  Mersin ili, Tarsus ilçesi, O33-B-09-A-3-A paftasına isabet eden Kemalpaşa Mahallesi 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının, 3194 sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesine göre incelenip karar verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

9-Tarsus Belediye Meclisi’nin 06.05.2022 tarih ve 2022/5-1 (46) sayılı Kararı ile İmar Komisyonu ile Temizlik, Çevre ve Sağlık Komisyonuna müştereken havale edilen ve 25.05.2022 ve 17.06.2022 tarihinde yapılan toplantıda: Hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinde verilmiş olan yapı yüksekliği Yençok=36.50 metre ve 20 metrelik taşıt yolundan (Ertuğrul Gazi Caddesinden) cephe alan kısmının yapı yaklaşma mesafesinin mevcut imar planında olduğu gibi 10 metre olacak şekilde tadilen düzenlenmesi oy çokluğu ile uygun görülmüştür. Oy çokluğu ile uygun görülen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin; 3194 sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesine göre incelenip karar verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi. 

Yükleniyor...